Sobre aiguaregenerada.cat

Projectes d’R+D+i i casos d’èxit relacionats amb el reaprofitament d’aigua residual depurada a Catalunya

L’aigua, un recurs escàs

La climatologia típicament mediterrània, amb episodis recurrents de sequera i pluges intenses, conjuntament amb la gran heterogeneïtat demogràfica i econòmica de Catalunya són la causa de la gran diversitat d’àmbits hidròlogics del territori català.

És precisament aquesta diversitat el què en dificulta enormement l’administració necessària no només per garantir la disponibilitat i la qualitat del recurs, sinó també per assegurar la salut del medi natural que ens el proporciona.

Per afrontar les condicions d’escassetat hídrica, tradicionalment es considera d’una banda l’ús responsable, intentant limitar el consum d’aigua, i d’altra banda vies d’accés a recursos hídrics alternatius com pot ser la generació d’aigua dolça a partir d’aigua de mar mitjançant processos de dessalinització.

Sobre l'aigua regenerada

L’aigua regenerada és aigua residual depurada que rep un tractament addicional i que és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals, així com per al reg de camps de golf i la recàrrega d’aqüífers.

Històricament la reutilització es limitava al reg en agricultura, però també el què avui dia moltes vegades es considera la reutilització potable indirecte no planificada, o sigui que ciutats utilitzin sistemes fluvials que contenen les aigües residuals generades per altres residents i activitats humanes riu amunt. Això per exemple és el cas de Barcelona que potabilitza aigua del riu Llobregat que conté aigües residuals de Manresa, Martorell i altres ciutats.

Les conques internes de Catalunya concentren el 80% de la població però només disposen del 40% dels recursos hídrics naturals.

– Les xifres de l’aigua a Catalunya –

Regulació de la reutilització d’aigua residual

Una reutilizació planificada

Una reutilizació habitual

La reutilització d’aigua residual és un fet habitual en la majoria de conques ja que les estacions de tractament aboquen els seus efluents als cursos fluvials que, al seu temps, són captades aigües avall, és l’anomenada reutilització no planificada.

Primera normativa

La primera normativa que regula la reutilització de l’aigua a Espanya és el Reial decret 1620/2007 pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, a més de la imminent introducció d’una normativa europea sobre requisits mínims per a la reutilització d’aigües

Desde 1989

La reutilització planificada, que requereix d’infraestructures específiques, es duu a terme a Catalunya des de l’any 1989 quan la Costa Brava va iniciar el subministrament d’aigua regenerada de l’EDAR Castell-Platja d’Aro al Golf D’Aro. Des d’aleshores, el volum d’aigua regenerada ha anat augmentant progressivament però sense suposar una part significativa de l’aigua subministrada a Catalunya.

Programa de Reutilització d’Aigua a Catalunya (PRAC)

L’any 2009 es va publicar el Programa de Reutilització d’Aigua a Catalunya (PRAC) que definia una sèrie de propostes de gestió i inversió en reutilització. Tot i que el potencial de l’aigua regenerada per millorar la disponibilitat d’aigua a Catalunya és àmpliament reconegut en tots els estudis publicats, encara existeixen nombroses barreres que en limiten la seva aplicación.

Estabilització de la demanda d’aigua en les properes dècades al voltant dels 1000 hm3 /any

– Les xifres de l’aigua a Catalunya –

Barreres en l’ús de l’aigua regenerada

L'aigua regenerada, un repte

L’aigua regerada representa una de les solucions per superar episodis d’escassetat, però també implica numerosos reptes que des d’aiguaregenerada.cat volem ajudar a resoldre.

Cost

Cost econòmic significatiu ja que implica la construcció d’infraestructura específica (tractament i distribució) així com els costos d’explotació necessaris per assolir les qualitats marcades en les normatives vigents. No obstant, les millores tecnològiques han permès disminuir significativament els costos associats a la regeneració i desenvolupar processos per a regenerar aigua fins a la qualitat requerida en cada cas, sense incorporar sobre costos derivats d’assolir qualitats d’aigua superiors a les requerides. En qualsevol cas, la regeneració sempre suposa un menor impacte econòmic que la dessalinització d’aigua de mar, una de les principals opcions a l’hora de millorar la disponibilitat.

Desconeixement

Un dels altres obstacles a superar per incrementar la implementació de la reutilització d’aigua és incrementar el coneixement sobre el comportament i toxicitat dels contaminants presents en l’aigua residual. L’aigua residual és el destí d’un gran nombre de compostos (fàrmacs, pesticides, drogues d’abús, metabòlits, etc.), metalls pesants i substàncies derivades de l’activitat humana.

Impacte ambiental

Cal considerar els impactes ambientals derivats de la implantació d’esquemes de regeneració i reutilització. En algunes categories ambientals (emissió de CO2) aquests esquemes necessàriament implicaran impactes negatius que es preveu que siguin contrarestats amb els beneficis, principalment la disponibilitat d’aigua, derivats de la seva implantació. Les metodologies d’anàlisi de cicle de vida (LCA), cicle de costos (LCC) i petjada hídrica permeten quantificar aquests impactes però són metodologies complexes que requereixen d’informació molt específica.

Compostos orgànics traça (TrOCs)

Pel què fa referència als compostos orgànics traça (TrOCs), tot i que les concentracions als què es troben solen ser molt reduïdes i que els efectes derivats d’una exposició solen tenir lloc a llarg termini, encara existeix un gran desconeixement sobre nombrosos aspectes relacionats amb la seva gestió: la seva presència en l’aigua residual, quins sistemes de tractament son eficaços per eliminar-los, l’impacte sobre la salut humana derivada d’una exposició a llarg termini, etc

Acceptació pública

La percepció de l’aigua residual, i en conseqüència del què se’n derivi, com un vector transmissor de malalties està profundament incorporat a la mentalitat humana. La majoria d’estudis posen de manifest la necessitat d’involucrar la ciutadania des d’un bon principi en els projectes de regeneració i reutilització.

Baix volum d’aigua regenerada a Catalunya: 32.11 hm3 /any el 2017 i amb puntes de 54 hm3 /any el 2008

– Les xifres de l’aigua a Catalunya –